WEB AND INTERACTIVE MEDIA DESIGN III

Final Project By. ICT : WEB #10

ACHIVEMENT

ABOUT

Final Project
WEB AND INTERACTIVE MEDIA DESIGN III
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เอกเว็บและสื่อโต้ตอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฐิติยา พจนาพิทักษ์
อาจารย์เมธิน ปิงสุทธิวงศ์