ABOUT


Final Project
WEB AND INTERACTIVE MEDIA DESIGN II
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เอกเว็บและสื่อโต้ตอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์เมธิน ปิงสุทธิวงศ์
อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี
อาจารย์โกวิท มีบุญ
อาจารย์ศรายุทธ ธิบดี