Horazart

By Ms. Thanathpon, Mr. Panupat, Ms.Wanwika, Ms. Somluthai
Description

โจทย์ของงานนี้คือ ให้สร้างเว็บไซต์ที่ดึงข้อมูลจาก Socail มาใช้งาน

Horazart
Horazart
Horazart

แนวความคิดในการออกแบบคือ ดาราศาสตร์หรือดวงดาวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพยากรณ์หรือการทำนาย โดยออกแบบให้มีสีสันสดใสเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นซึงใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่