Game Review Analysis Uniride Special

By Mr. Artkawin
Description

โจทย์ที่ได้รับมาคือการอธิบาย flow การทำงานของ Web Special Event Uniride by Uniqlo โดยการ Capure step การทำงานของแต่ละ function แล้วเขียนอธิบายว่าขั้นตอนนั้นๆ รับค่าอะไร มีกระบวนการทำงานอะไร และผลที่ออกมาเป็นอย่างไร

Game Review Analysis Uniride Special
Game Review Analysis Uniride Special
Game Review Analysis Uniride Special

นี่เป็นงานแรกๆ ที่ได้แสดงความสามารถทาง Layout Design, Photoshop เป็นอย่างมาก รู้สึกสนุกเวลาทำ เพราะว่าได้คำนวณ ขนาดของกล่อง ของแต่ละ function ที่ capture มาด้วย ผลที่ได้ออกมานั้นก็ดีเกินคาด พองานชิ้นเล็ก มาอยู่รวมๆ กันก็ดูดี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี