Review game UNIRIDE

By Mr. Chawankorn
Description

ผลงานชิ้นนี้ ได้รับโจทย์ให้มารีวิว ui(user interface) ในเว็บไซต์ของ UNIRIDE ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นมาแจกรางวัลสำหรับลูกค้า

Review game UNIRIDE
Review game UNIRIDE
Review game UNIRIDE

ผลที่ได้รับจากงานนี้คือ ได้เรียนรู้ลักษณะการวางปุ่ม การจัดวางหน้าต่างๆ ให้ใช้งานได้ง่าย และได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย