Review game UNIRIDE

By Ms. Kodwarunsayar
Description

โจทย์ที่ได้รับมา ปี พ.ศ.2555 : ให้เขียนบันทึกประสบการณ์หรืออธิบายการใช้งาน เกม UNIRIDE

Review game UNIRIDE
Review game UNIRIDE
Review game UNIRIDE

แนวคิดในการทำงาน : ได้จัดทำรูปแบบการนำเสนอแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ แล้วจะเจอเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้ใช้งาน (ส่วนต่อประสานผู้ใช้ : UI) รวมถึงการใช้งานต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ